logowanie

I ZASADY OGÓLNE
§1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: :
a)Sprzedającym – należy przez to rozumieć:
DIAMENT firma jubilerska Andrzej Grotkowski
ul Myszkowska 5 05-553 Warszawa kontakt:
tel./fax. (22) 881 77 44 (0) 601 33 17 87 email: diament@diamentekspert.com.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod numerem 3915 Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Nieporęt. 
Numer konta: 
96 1050 1054 1000 0092 0776 4631 ING
ING 58 1050 1054 1000 0092 0776 3666
b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną
(w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego),
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, która posiada konto klienta;
c) Konto Klienta- baza zawierająca dane Kupującego służące do realizacji składanych
zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;
d) Sklepie-należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedającego pod adresem
diamentekspert.com.pl sklep internetowy;
e) Regulaminie – należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu
internetowego, sprzedaży diamentekspert.com.pl
dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
________________________________________
§2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie
diamentekspert.com.pl przed złożeniem zamówienia na towar dostępny w Sklepie Internetowym.
Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie
oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
________________________________________
II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA
§ 3.
1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia
znajdującego się w Sklepie.
________________________________________
2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia
formularza zamówienia.
________________________________________
3. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie Kupujący zobowiązany będzie podać
następujące informacje:
1)nazwisko i imię Kupującego,
2) adres zamieszkania Kupującego,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
4) adres poczty elektronicznej Kupującego,
5) numer telefonu Kupującego
________________________________________
4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
________________________________________
5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący
następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia
lub Kupującyotrzymał należność za zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi do pięciu dniroboczych.
________________________________________
6.W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym
Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru,
Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie
Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący
jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim
przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu
braku realizacji zamówienia
________________________________________
§ 4.
1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w dolarach amerykańskich i nie zawierają podatku VAT.
Ceny przeliaczane są na złotówki na podstawie kursu podanego na stronach dimentekspert.com.pl
________________________________________
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
________________________________________
3.Sprzedający- zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie
Sklepu,przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub
wprowadzania do w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia
ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych
po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu.
________________________________________
§ 5.
1.Kupujący realizuje zamówienia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi
kurierskie ,lub poczta Polska.
________________________________________
2.Koszt przesyłki Towarów pokrywa Kupujący, który wynosi:
a)przy zamówieniu towaru na wartość ponad 2000 zł
i przedpłacie na konto sklepu:przesyłka gratis;
b)przy zamówieniu towaru na wartość poniżej 2000 zł
i przedpłacie na konto sklepu: koszt przesyłki 17zł.kurierem;
c)wszystkie przesyłki za pobraniem (płatność kurierowi): koszt wysyłki 25zł.
d)koszt wysyłki za granicę Polski wg. cennika UPS
________________________________________
III. PŁATNOŚCI
§ 6.
1.Dostępne są następujące formy płatności za towary:
a) przy odbiorze –należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;
b) przelewem bankowym na rachunek firmy diament sc
52 1020 1127 0000 1602 0175 2146 pko pb wpisując w tytule płatności numer zamówienia.
Zamówienie zostaniezrealizowane w momencie wpływu należności na konto firmy diament sc.
________________________________________
2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.
________________________________________
IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE
§ 7.
1. Kupujący odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
________________________________________
2. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od
daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
 przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
Odstąpienie od umowy dotyczącej towaru wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na
piśmie wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej
Sprzedającego:diament@diamentekspert.com.pl lub wysłanego za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedającego.
________________________________________
3. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów, nie ma zastosowania do zakupów
dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby
tej działalności.
________________________________________
4.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy
zakupiony towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w
granicach zwykłego zarządu.
________________________________________
5.Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane
w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
Produkty, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być
zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie
niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. w żaden
sposób zniszczony.
________________________________________
6. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotów towarów należy dokonywać na adres:
DIAMENT firma jubilerska Andrzej Grotkowski
ul Myszkowska 5 05-553 Warszawa
Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni
przez Sprzedającego, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek
bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odsyłką towaru.
________________________________________
8.Reklamacje towarów należy zgłaszać na adres e-mailowy diament@diamentekspert.com.pl
lub pisemnie na adres:
DIAMENT firma jubilerska Andrzej Grotkowski,
ul Myszkowska 5 05-553 Warszawa
________________________________________
9. W przypadku zgłoszenia reklamacji dokonanej przez konsumenta , Sprzedawca w ciągu
14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego
sposobie rozpatrzenia reklamacji
________________________________________
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 8.
1.Sprzedający  jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach
prowadzonego Sklepu. Rejestrując się w Sklepie Kupujący
na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
________________________________________
2. Kupujący  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz
usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie
zamówienia.
________________________________________
3.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego
podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
________________________________________
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą
przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i
usługach dostępnych w Sklepie
________________________________________
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2012. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
________________________________________
2. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi
poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej diamentekspert.com.pl
Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej
stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedającego
zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na towary złożonych przez
Kupujących po wejściu w życie tych zmian.
________________________________________
3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych
dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
________________________________________
4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione
osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
________________________________________
5.Sprzedający wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony
diamentekspert.com.pl
________________________________________
6. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sprzedający to:
a)Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym
prawidłowe ich funkcjonowanie,
b)Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony diamentekspert.com.pl,
c)Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do
preferencji Klienta.
________________________________________
7.Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu
cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi strony internetowej nie będą
działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien,
w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików
cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
________________________________________
8.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd
właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
________________________________________
9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r.,
poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z
wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony
2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

www.diamentekspert.com.pl